Akademia Asysdent

Regulamin – Akademia Asysdent 2023

REGULAMIN UCZESTNICTWA w Akademii Asysdent

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. Program lub Akademia Asysdent – program o charakterze naukowo-szkoleniowym, dydaktycznym, organizowany w ramach prowadzonej przez Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. działalności gospodarczej, odbywający się w całości za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. akademia.asysdent.pl. Program ma charakter zamknięty – jest przeznaczona wyłącznie dla określonego grona zarejestrowanych Uczestników.
 2. Uczestnictwo w programie – nieodpłatne umożliwienie udziału w części online programu lub jej części o charakterze naukowo-szkoleniowym, dydaktycznym za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. pod adresem akademia.asysdent.pl.
 3. Uczestnik Akademii Asysdent – osoba, która dokonała rejestracji i zaakceptowała niniejszy regulamin wraz ze zgodami marketingowymi.
 4. Materiały – wszelkie treści udostępniane Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Programu Akademii Asysdent.
 5. Partner – firma współpracująca z organizatorem przy organizacji Programu.

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem programu edukacyjnego Akademia Asysdent jest firma Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a, wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej Organizatorem.

§2 Czas trwania

Programu edukacyjny Akademia Asysdent rozpoczyna się w dniu 7.11.2023 i trwa do 30.09.2024.

§3 Partnerzy programu

Partnerzy, czyli partnerzy projektu Akademia Asysdent są określeni w zakładce na stronie internetowej akademia.asysdent.pl

§4 Warunki uczestnictwa w programie

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, są asystentkami, higienistkami lub uczennicami powyższych zawodów i zgłosiły swój udział w Programie na zasadach

określonych w niniejszym regulaminie. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

By uczestniczyć w części online Programu należy:

 1. Zarejestrować się na stronie akademia.asysdent.pl oraz zaakceptować Regulamin programu
 2. Udzielić zgód marketingowych na przetwarzanie danych

Zarejestrowana osoba ma możliwość obejrzenia wykładów oraz rozwiązywania quizów wiedzy. Działania te zostaną przeliczone na punkty, według następującej zasady:

 • Obejrzenie wykładu – 10 punktów, z zastrzeżeniem, że punkty zostaną przydzielone jedynie w przypadku obejrzenia minimum 90% danego wykładu dostępnego na stronie akademia.asysdent.pl
 • Poprawna odpowiedź w quizie wiedzy – 2 punkty.
  Istnieje możliwość rozwiązania ponownie quizu wiedzy raz na miesiąc pod warunkiem, że nie osiągnięto maksymalnej liczby poprawnych odpowiedzi.
  By otrzymać Dyplom Prawidłowej Higienizacji należy osiągnąć minimum 80 punktów edukacyjnych.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Programu lub wynikami Konkursu mogą być składane drogą elektroniczną, na adres e-mail dentonet@dentonet.pl, w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja rozpatrywana będzie przez komisję konkursową w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 3. O decyzji komisji konkursowej zgłaszający Reklamację zostanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres e-mail, z którego reklamacja została nadesłana. Decyzja komisji konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne.

§6 Wykorzystanie wizerunku

W związku z udziałem w Programie każdy uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, używanie (bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach do celów marketingowych i sprzedażowych Organizatora oraz Sponsorów.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas działań, w których uczestnik będzie brać udział w ramach ww. projektu, mogą zostać umieszczone na

stronie internetowej oraz mediach społecznościowych projektu, oraz mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych, np. prezentacjach, broszurach, ulotkach, gazetach, reklamach.

§7 Materiały udostępniane w ramach Programu

 1. Dostęp do materiałów Programu jest ograniczony w czasie.
 2. Wszystkie materiały będą udostępniane jedynie w formie cyfrowej.
 3. Ostateczna liczba wykładów oraz wymaganych punktów do otrzymania Dyplomu Prawidłowej Higieny w ramach Programu może ulec zmianie.
 4. Materiały stanowią przedmiot praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i w związku z tym podlegają ochronie prawnej. Naruszenie praw autorskich Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. skutkować będzie zarówno odpowiedzialnością karną, jak i cywilną.
 5. Przez naruszenie praw autorskich rozumie się w szczególności utrwalanie, powielanie oraz dalsze udostępnianie materiałów Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. Uczestnik nie jest uprawniony udostępniać osobom trzecim swoich danych do logowania na portalu internetowym prowadzonym przez Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. (akademia.asysdent.pl).

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Programu, w celach marketingowych oraz dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń, jeśli takie się pojawią.
 3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników:
  • ○  Imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz adres zwycięzcy,
  • ○  Imię i nazwisko oraz adres Uczestników zgłaszających reklamacje,
  • ○  Inne dane osobowe niezbędne do zweryfikowania spełniania warunków uczestnictwa Konkursie.
 4. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.
 5. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych przez Uczestnika, w tym zwycięzcę jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagrody.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą te podmioty, którym Organizator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi niezbędne do wykonywania zobowiązań.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przez Organizatora przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie administratora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji Klienta powracającego, czemu jednak Uczestnik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Uczestnika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Uczestnika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 • Akceptując regulamin uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. oraz jej Partnerów w celach marketingowych w tym przesyłania ofert handlowych Bestom dentonet.pl oraz jej Partnerów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (dz. u. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Przed wyrażeniem zgody zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez wyrażenie takiego oświadczenia administratorowi pocztą na adres Wigury 15a, Łódź 90-302 albo za pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§9 Postanowienia końcowe

 • Regulamin programu edukacyjnego Akademia Asysdent jest dostępny na stronie internetowej akademia.asysdent.pl
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory interpretacyjne dotyczące treści Regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu sprawa zostanie skierowana przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847) i nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ww. ustawy.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu, komisja konkursowa może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem Konkursu i bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej aktualizacji w miejscu publikacji Regulaminu. Wszelkie zmiany po rozpoczęciu Igrzysk dopuszczalne są wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności w razie konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, zmiany terminu Konkursu, uregulowania nieuregulowanych dotąd kwestii. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników.